راهنمای ثبت نام :


با ثبت نام در این سامانه شما به عنوان کاربر عمومی محسوب می شوید ، در انتهای ثبت نام و ورود به سامانه به میز کار خود که شامل عضویت در فدراسیون ، عضویت در استان ها ، آموزش ، صدور گواهینامه ، ثبت مدارک مربیگری ، داوری و... دسترسی خواهید داشت و می توانید با انتخاب هر کدام از امکانات آن بهره برداری نمایید.


عضویت در این سامانه به منزله عضویت در فدراسیون نیست.

پس از ثبت نام از منوی عضویت در فدراسیون و پرداخت حق عضویت اقدام نمایید


: ورود کاربر