در جلسه شورای فدراسیون مصوب شد

آکادمی بین المللی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با تعیین سرپرست و ساختار جدید فعالیت خود را از سر می گیرد

فعالیت های موازی متوقف و تمامی برنامه ها و کمیته های مرتبط زیر مجموعه آکادمی قرار می گیرند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، با حضور مازیار ناظمی رئیس فدراسیون ، برنامه ها و ساختار جدید آکادمی بین المللی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی مورد بررسی و تصویب اعضای شورا قرار گرفت.
بر این اساس، آکادمی بین المللی فدراسیون با تعیین سرپرست و ساختار جدید فعالیت خود را از سر می گیرد، فعالیت های موازی متوقف و تمامی برنامه ها و کمیته های مرتبط زیر مجموعه آکادمی قرار می گیرند.
 
مازیار ناظمی گفت : سال گذشته حرکت خوبی آغاز شد و با امتیاز آکادمی که در اختیار فدراسیون قرار گرفته است، هم سرمایه ارزشمندی به دارایی ها مادی و معنوی فدراسیون اضافه می شود و هم چشم اندازی روشنی از عدالت و یکسان سازی آموزشی ترسیم می کند.
رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی افزود: پایه گذاری آکادمی بایستی به رشد آموزش و روند رشد این فدراسیون کمک کند و ثمره خوب آن را بزودی خواهیم دید.