سرپرست آکادمی بین المللی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

مهرناز جمالی به عنوان سرپرست آکادمی بین المللی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، مهرناز جمالی به عنوان سرپرست آکادمی بین المللی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب و معرفی شد.
همچنین
سرپرست کمیته تدوین قوانین فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب گردید.
 طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون، محمد جامعی زاده به عنوان (سرپرست کمیته تدوین قوانین) فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب و معرفی شد.