دیدار مازیار ناظمی با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی/ بررسی اماکن در اختیار فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در مجموعه ورزشی آزادی

رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی کشورمان با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، شنبه ۴ دی ماه مازیار ناظمی رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جلسه ای را با مهندس علیرضا عاصم یوسفی برگزار نمود.

در این جلسه، وضعیت اماکن در اختیار این فدراسیون در مجموعه ورزشی آزادی، مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت.

این جلسه به مدت یک ساعت در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به طول انجامید.