رئیس کمیته حقوقی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی منصوب شد

محمدرضا زارع به عنوان رئیس کمیته حقوقی فدراسیون منصوب شد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، محمدرضا زارع به عنوان رئیس کمیته حقوقی فدراسیون منصوب شد. 

در بخشی از حکم محمدرضا زارع آمده است: 

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی، بمنظور ساماندهی مسائل حقوقی فدراسیون، دعاوی و احیای ساز و کار های مربوطه بعنوان رئیس کمیته حقوقی فدراسیون موتورسورای و اتومبیلرانی منصوب می شوید.

امید است با مشاوره ها و حمایتهای خردمندانه خود همراه و همیار خانواده بزرگ موتورسواری و اتومبیلرانی باشید.