فدراسیون جهانی موتورسواری با حضور هستی رضایی قهرمان ایران در مسابقات جهانی ترکیه موافقت کرد

به دنبال درخواست فدراسیون ایران از فدراسیون جهانی موتورسواری برای حضور هستی رضایی در مسابقات جهانی امروز مراحل ثبت نام و حضور این قهرمان تایید شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، به دنبال درخواست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران از فدراسیون جهانی موتورسواری برای حضور هستی رضایی قهرمان ۱۵ ساله موتورکراس در مسابقات جهانی این رشته، سایت این فدراسیون امروز مراحل ثبت نام و حضور این قهرمان ایرانی را تایید کرد.

مسابقات جهانی موتورکراس ترکیه، شهریور ماه آینده در شهر افیون برگزار می شود.