رد خبر خبرگزاری تسنیم از سوی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با رد خبر خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: دیوان عدالت اداری در شعبه تجدید نظر خود حکم هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری را نقض کرد و اتهامات به مازیار ناظمی  رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران را وارد ندانسته  است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، خبرگزاری تسنیم در خبری مدعی شد با رد شدن شکایت رئیس فدراسیون در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از این فدراسیون خواهد رفت.

این در حالی است که تقاضای ماده ۷۵ ناظمی برای رای تجدید نظر شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مورد پذیرش قرار گرفت و در بررسی مجدد در شعبه هم عرض ، رای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری نقض گردید و دیوان عدالت اداری اتهامات به مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی را وارد ندانسته است 

یادآوری می شود سال گذشته صولت مرتضوی وزیر کار و امور اجتماعی هم با اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر درخصوص محرومیت پنجساله از مناصب دولتی و  با استفاده از ماده ۷۵ دیوان عدالت اداری در بررسی مجدد رای برائت گرفت و با رای اعتماد  مجلس بعنوان وزیر کار و امور اجتماعی انتخاب شد. 

ماده ۷۵ دیوان عدالت اداری می‌گوید: "در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد."