کرمان

محمد سیدی به عنوان سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمان منصوب شد

با پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان کرمان و حکم فدراسیون، محمد سیدی تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان سرپرست هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمان منصوب شد.